Övriga rättsområden
 • Affärsjuridik

  Affärsjuridiken är ett omfattande område som innehåller arbetsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, miljörätt, immaterialrätt, entreprenadrätt med mera.
  Aberstens klienter inom affärsjuridiken är små och medelstora företag samt myndigheter. Vi är specialiserade på ägarfrågor och rådgivning i den dagliga verksamheten, förhandlingar, avtalsfrågor och omstruktureringar.

  Abersten har även gedigen erfarenhet av försäljningsprocesser på såväl köpar- som säljarsidan. Vid komplexa transaktioner samarbetar ofta flera jurister med olika specialistkompetenser.
  På Abersten finns idag ett tiotal advokater som arbetar brett inom affärsjuridik, och därutöver lika många som är specialister inom ett visst område av affärsjuridiken som fastighetsrätt, arbetsrätt, IT-rätt och börs- och bolagsrätt.

  Läs mer om detta område

 • Arbetsrätt

  Abersten åtar sig uppdrag åt såväl arbetsgivare som arbetstagare i olika arbetsrättsliga frågor inom både offentlig och privat sektor. Vi upprättar till exempel anställningsavtal och andra avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, inklusive avtal för verkställande direktörer och andra personer i nyckelpositioner.

  Abersten bistår också regelmässigt med biträde vid uppsägningar, omorganisationer och andra förändringar till exempel. i samband med överlåtelser, inkluderande genomförande av förhandlingar med fackliga organisationer. Vi företräder våra klienter i arbetsrättsliga tvister angående bland annat uppsägningar, överträdelser av konkurrensklausuler och sekretessförbindelser i både allmän domstol och arbetsdomstolen.

  Läs mer om detta område

 • Arvsrätt

  Abersten hjälper dig att planera och skapa trygghet för framtiden med rådgivning och upprättande eller granskning av handlingar så som äktenskapsförord, samboavtal, testamente, bouppteckningar och arvskifte.
  Vi bistår dig med juridiskt biträde i alla de frågor som kan uppstå i samband med ett arvskifte eller en arvstvist. Aberstens jurister åtar sig även uppdrag som boutredningsman, testamentsexekutor och skiftesman.

  Läs mer om detta område

 • Brottmål

  Aberstens brottmålsadvokater gör alltid sitt yttersta för att bevaka dina rättigheter gentemot polis, åklagare och domstol och att du tillförsäkras en bra process. En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära den advokat som han eller hon känner förtroende för. Vi kan även biträda dig som privat försvarare.

  Aberstens brottmålsadvokater och jurister biträder även brottsoffer som målsägandebiträde och särskild företrädare. Att bli utsatt för ett brott innebär ofta en svår situation och vår ambition är att målsäganden ska känna sig trygg under utredningen och vara väl förberedd inför rättegången. Målsägandebiträde förordnas av tingsrätten efter prövning och som målsägande kan du begära att en viss jurist förordnas.

  På Abersten finns idag ett tiotal advokater som är specialiserade inom brottmål.

  Läs mer om detta område

 • Entreprenadrätt

  Abersten erbjuder kvalificerad rådgivning för varje entreprenad, allt ifrån större projekt till småhusentreprenader. Oavsett om du är byggherre, entreprenör eller konsument har vi en djup förståelse för, och kunskap om, alla faser av ditt projekt.  Vi har gedigen erfarenhet av speciallagstiftning, standardavtal och branschdokument som ligger till grund för entreprenadrätten.

  Vårt arbete innebär bland annat rådgivning i samband med anbud och upphandling, upprättande av entreprenadavtal, frågor beträffande ändringar och tillägg samt tvistelösningar.

  Läs mer om detta område

 • Familjerätt

  Abersten hjälper dig och din familj på alla områden inom familjerätten genom livets olika faser. Utifrån dina behov bistår vi dig med äktenskapsförord, samboavtal och testamente.

  Vid en separation ställs livet på sin spets och Abersten bistår med rådgivning och driver processer avseende vårdnad, boende och umgänge. Även den ekonomiska situationen förändras och Abersten har en gedigen kompetens inom bodelnings- och underhållsfrågor.

  Läs mer om detta område

 • Fastighets-, hyres- och miljörätt

  Abersten erbjuder fastighetsrättslig rådgivning till fastighetsbolag, kommersiella hyresgäster och enskilda fastighetsägare i alla frågor som rör försäljning, köp, exploatering, uthyrning, nyttjanderätt och förvaltning av fastigheter. För fastighetsägare eller verksamhetsutövare är vatten- och miljöskydd viktiga områden och Abersten har utöver den interna kompetensen ett nätverk av miljökonsulter och tekniska specialister som vi samarbetar med. 

  Abersten har därutöver bred erfarenhet av att biträda bostadsrättsföreningar.

  Vi bistår även med rådgivning vid konflikter och driver processer i skiljenämnd, domstol samt hyres- och arrendenämnden.

  Läs mer om detta område

 • Konkurser och obeståndsrätt

  Konkurser och obeståndsrätt är ett av Aberstens centrala arbetsområden. Ett dussintal av firmans advokater är specialister på området och tillhör de främsta inom regionen inom insolvensrätt. I praktiken är merparten av firmans advokater kontinuerligt involverade i uppdrag med konkursförvaltning och företagsrekonstruktion.

  Abersten biträder också fordringsägare och gäldenärer i obeståndsrättsliga sammanhang.

  Abersten åtar sig uppdrag både som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator.

  Läs mer om detta område

 • Offentlig upphandling

  Abersten biträder såväl upphandlande enheter som anbudsgivare i upphandlingsrättsliga frågor. Vi har omfattande erfarenhet av offentlig upphandling men även av koncessioner och andra former av samverkan mellan offentliga och privata aktörer (Public-Private Partnerships), statsstödsregler och de regler som aktualiseras vid deltagande i EU:s strukturfonder. Vi kan erbjuda rådgivning i frågor vid upprättande av förfrågningsunderlag, anbud och avtal och agerar ofta som ombud i både överprövnings- och skadeståndsärenden.

  Läs mer om detta område

 • Personskaderegleringar

  Den som i samband med till exempel en trafikolyckshändelse har blivit skadad har rätt till ersättning för sin personskada. Det är många gånger svårt att veta vilken ersättning man har rätt till, vilka rättigheter man har mot ett försäkringsbolag och vad man kan göra om man inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut.

  Vi hjälper dig med skaderegleringen. Vanligtvis har den skadelidande rätt till gratis advokat om det är fråga om en personskada i trafiken, eller om någon bedömts som skadeståndsskyldig mot dig.

  Läs mer om detta område

 • Tvister

  Abersten biträder klienter i samband med tvister inom ett stort antal områden i såväl förhandling, skiljenämnd, domstol och andra forum.

  Läs mer om detta område