Arbrå Hissystem AB

 

 

Anbudsunderlag

 

Arbrå Hissystem AB

  

Bakgrund

Arbrå Hissystem AB (nedan kallat ”Bolaget”) försattes i konkurs den 5 maj 2020.  

Bolaget har installerat och sålt olika typer av hissar och tillgänglighetssystem. Bolaget har bland annat utvecklat och sålt en egen, innovativ systemlösning – Hiss med balkong.

Utförligare information om Bolagets verksamhet och produkter finns på hemsidan www.arbrahs.se.

Verksamheten har utgått från hyrda lokaler i Arbrå, Bollnäs kommun.

 

Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende bolagets rörelse i sin helhet, exklusive fordringar och likvida medel,eller enskilda tillgångar (inklusive bolagets patenterade teknologi för tillgänglighetslösningen ”Hiss med balkong”). Bud avseende samtliga verksamhetstillgångar kommer att prioriteras framför bud på enskilda inventarier.

 

Konkursboets ansvar regleras uteslutande i den slutliga avtalsdokumentationen. Konkursboet tar således inget ansvar för de faktauppgifter som förekommer i detta anbudsunderlag.

 

Informationsmaterialet kommer att uppdateras i takt med att konkursutredningen fortskrider. Sådana uppdateringar kan laddas ner via hemsidan www.abersten.com, eller beställas via advokatbyrån.

 

Tillgångar

Bolagets tillgångar består huvudsakligen av följande

 

  1. Inventarier (bl.a. en specialtillverkad svetsjigg och IT-utrustning).    
  2. Immateriella tillgångar i form av patent, näringskännetecken, ritningsunderlag,     etablerade affärskontakter, inneliggande order, know-how m.m.

 

Kompletterande uppgifter om ovanstående tillgångsposter kommer på begäran att kunna tillhandahållas seriösa intressenter via e-post.  

 

Skulder

 Utöver eventuella kontrakt som en förvärvare väljer att överta, kommer inte några skulder att föras över på en förvärvare av Bolagets verksamhet.

 

Personal

En verksamhetsöverlåtelse inom ramen för konkurs innebär inte att Bolagets personal går över med automatik till köparen. Befintlig personal kan dock ha företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

 

Visningar

Visning av egendomen äger rum efter överenskommelse i varje enskilt fall. Vänligen anmäl intresse till konkursförvaltningen via nedanstående kontaktuppgifter.  

 

Anbudsprocessen  

Indikativa anbud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt.

Baserat på inkomna anbud eller intresseanmälningar kommer konkursboet att välja ut en eller flera intressenter för slutförhandling.

 

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att när som helst slutföra förhandlingarna med en intressent utan föregående meddelande till övriga intressenter. Det ligger således i samtliga budgivares intresse att inkomma med ett bud eller, i ett första skede, en intresseanmälan snarast möjligt.

 

Ytterligare frågor

För ytterligare information kontaktas AdvokatfirmanAbersten via nedanstående kontaktuppgifter.  

 

Hudiksvall den 13 maj 2020

 

ADVOKATFIRMAN ABERSTEN

Box 1031

824 11 Hudiksvall

Tel. 0650-310 63

Fax 0650-944 06

www.abersten.com

 

Advokat Björn Myhrberg (konkursförvaltare)

E-mail: bjorn.myhrberg@abersten.com

No items found.

Kontakt

No items found.