CAMECO Sandviken AB

Anbudsunderlag

 

CAMECO Sandviken AB - CNC- och verkstadsföretag i Sandviken

Bakgrund

CAMECO Sandviken AB (nedan kallat ”Bolaget”) försattes i konkurs den 14 september 2021.

Bolaget har bedrivit verksamhet med metallbearbetning, främst fräsning och borrning, medelst avancerade CNC-styrda fleroperationsmaskiner i Sandviken. Bolaget hade vid konkursen nio anställda. Bolaget äger fastigheten Sandviken Blixten 4 belägen på Blixtvägen 13 i Sandviken (nedan kallad ”Fastigheten”) där Bolaget har bedrivit sin verksamhet. För övrig information om Bolaget och verksamheten hänvisas f.n. till Bolagets hemsida, www.cameco.se.

Konkursboet driver för närvarande verksamheten vidare.

Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende Bolagets rörelse i sin helhet, exklusive fordringar och likvida medel samt Fastigheten. Bud avseende hela rörelsen kommer initialt att prioriteras framför bud på enskilda inventarier. Fastigheten kan säljas som en del av rörelsen eller separat.

Informationsmaterialet kommer att uppdateras i takt med att konkursutredningen fortskrider. Sådana uppdateringar kan laddas ner via hemsidan www.abersten.com, eller beställas via advokatbyrån.

Tillgångar

Verksamhetens tillgångar består huvudsakligen av följande  

  1. Maskiner och inventarier (CNC-maskiner, mätutrustning, övriga maskiner, lastmaskin, övriga fordon, verktyg, fixturer och övrig utrustning)
  2. Lager av verktyg och förbrukningsmaterial
  3. Know-how och övriga immateriella tillgångar

Konkursförvaltningen saknar för närvarade fullständiga tillgångsförteckningar. Seriösa intressenter uppmanas att boka en tid för visning och egen inventering av tillsångsmassan.

Skulder och kontrakt

Utöver eventuella kontrakt som en förvärvare väljer att överta, kommer inte några skulder att föras över på en förvärvare av Bolagets verksamhet.

Vissa av verksamhetens maskiner ägs av tredje man (leasing och avbetalningsköp). Förutsättningarna för ett eventuellt övertagande av leasing- och avbetalningskontrakt samt sammanhängande frågor diskuteras lämpligen direkt med kreditgivarna. Konkursförvaltningen kan förmedla kontaktuppgifter till seriösa intressenter.

Personal

En verksamhetsöverlåtelse inom ramen för konkurs innebär inte att Bolagets personal går över med automatik till köparen.

Visningar

Visning av egendomen äger rum efter överenskommelse i varje enskilt fall. Vänligen anmäl intresse till konkursförvaltningen via nedanstående kontaktuppgifter.

Anbudsprocessen

Indikativa anbud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt till advokatfirman på nedanstående e-mailadress.

Inkomna anbud eller intresseanmälningar prövas löpande, i samråd med berörda fordringsägare.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att när som helst slutföra förhandlingarna med en intressent utan föregående meddelande till övriga intressenter.

Konkursboet kan även komma att besluta om andra avvecklingssätt, såsom auktionsförsäljning.

Det ligger således i samtliga budgivares intresse att inkomma med, i första hand, ett indikativt bud eller, i andra hand, en intresseanmälan snarast möjligt.

Konkursboets ansvar regleras uteslutande i den slutliga avtalsdokumentationen.

Ytterligare frågor

För ytterligare information kontaktas Advokatfirman Abersten via nedanstående kontaktuppgifter.

No items found.

Kontakt

Bertil Wingqvist
Advokat och delägare