Arbetsrätt

Abersten åtar sig uppdrag åt såväl arbetsgivare som arbetstagare i olika arbetsrättsliga frågor inom både offentlig och privat sektor. Vi upprättar till exempel anställningsavtal och andra avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, inklusive avtal för verkställande direktörer och andra personer i nyckelpositioner.

Abersten bistår också regelmässigt med biträde vid uppsägningar, omorganisationer och andra förändringar till exempel i samband med överlåtelser, inkluderande genomförande av förhandlingar med fackliga organisationer. Vi företräder våra klienter i arbetsrättsliga tvister angående bland annat uppsägningar, överträdelser av konkurrensklausuler och sekretessförbindelser i både allmän domstol och arbetsdomstolen.


Kontakta oss

No items found.