ABERSTEN

Gävle

Abersten

Gävle

Hos oss på Advokatfirman Abersten i Gävle och Uppsala arbetar totalt åtta personer varav sex är jurister. Vi är specialister på affärsjuridik och oavsett om du behöver hjälp med ett avtal, en tvist, en transaktion eller något annat så kan vi utlova hjälp av erfarna jurister med specialistkunskap. Vi har kompetens inom processer i såväl domstol som skiljenämnd, företagsöverlåtelser och investeringar, entreprenadrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt, offentlig upphandling, arvskiften, bodelningar samt svenska och internationella affärsavtal. Vi har också stor erfarenhet inom konkursförvaltning, rekonstruktion och annan obeståndsrätt.

Du som anlitar oss får en engagerad samarbetspartner som med juridisk skicklighet, engagemang och förståelse för affärer bidrar till din framgång.

Vårt Gävlekontor ligger mitt i centrala Gävle, högst upp i Winn-huset vid Stortorget.

Postadress

Norra Slottsgatan 7
803 20 Gävle

Besöksadress
Norra Slottsgatan 7
Kontakt
026-12 10 18

Våra medarbetare

Bertil Wingqvist

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt
– Ekonomisk familjerätt

Björn Myhrberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt

Jonas Vandér

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurs- och obeståndsrätt

Martin Henning

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Olov Matsson

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Entreprenadrätt
– Fastighetsrätt
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Ulrika Kling

Ekonom/Konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning

Christoffer Fransson

Biträdande jurist
Huvudsaklig inriktning:

Affärsjuridik
Tvistlösning
Ekonomisk familjerätt
Konkurser och obeståndsrätt
Brottmål (åtar sig uppdrag som målsägandebiträde)

Kin Setterlind

Ekonomiansvarig/lönegarantihandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Lönegarantifrågor
– Ekonomi

Klara Myhrberg

Ekonomiassistent/Konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi

Verksamhetsområden

Affärsjuridik

Affärsjuridiken är ett omfattande område som förutom de affärsjuridiska verksamhetsområden som nämns särskilt här på vår hemsida innehåller t.ex. arbetsrätt, immaterialrätt, IT-rätt, bank- och finansrätt, konkurrensrätt, försäkringsrätt m.m.

En central del av affärsjuridiken är avtalsrätten. Våra jurister arbetar dagligen med olika typer av kommersiella avtal i många olika branscher. Vi hjälper våra klienter med både svenska och internationella avtal och kan bistå i hela processen, såväl med att förhandla, som att ta fram eller granska alla former av kommersiella avtal. Vanligt förekommande avtalstyper är t.ex. distributionsavtal, franchiseavtal, forsknings- och utvecklingsavtal, försäljningsvillkor, inköpsavtal och olika former av samarbetsavtal.

En annan mycket central del av affärsjuridiken är bolagsrätten. Vi arbetar dagligen med frågor som berör aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Det kan röra sig om ägarfrågor, bolagsbildningar, fusioner, ägarförändringar, upplösningar av bolag, omstruktureringar, joint ventures och andra sammanslagningar och alla typer av registreringsärenden vid Bolagsverket. Vi kan exempelvis bistå bolagets ledning med att planera och dokumentera bolagsstyrningen, åta oss uppdrag som särskild granskare eller som ordförande och/eller protokollförare vid bolagsstämmor eller ge råd avseende ägarfrågor och hjälpa till med aktieägaravtal. Vi upprättar incitamentsprogram och lämnar goda råd i samband med investeringar. Vi erbjuder bolagsrättsliga tjänster för alla branscher, såväl för publika som privata bolag, allt från traditionella ägarledda bolag till större bolag.

På Abersten finns såväl jurister som arbetar brett inom affärsjuridik som jurister som är specialister inom ett visst område av affärsjuridiken. Våra klienter inom affärsjuridiken är typiskt sett små och medelstora företag samt myndigheter.

Arvsrätt

Abersten hjälper dig att planera och skapa trygghet för framtiden med rådgivning och upprättande eller granskning av handlingar så som äktenskapsförord, samboavtal, testamente, bouppteckningar och arvskifte. Vi bistår dig med juridiskt biträde i alla de frågor som kan uppstå i samband med ett arvskifte eller en arvstvist. Aberstens jurister åtar sig även uppdrag som boutredningsman, testamentsexekutor och skiftesman.

Dataskyddsfrågor (GDPR)

I en värld som blir alltmer digitaliserad är det viktigt att veta hur man ska navigera i den nya lagstiftningen. Abersten hjälper bolag att implementera GDPR (dataskyddsförordningen) samt anpassa och se över rutiner.

Vi bistår bolag med kartläggning och analys av personuppgiftshantering i syfte att påtala eventuella avvikelser och ge rekommendationer till åtgärder. Vårt arbete består även av att se över och anpassa policys, rutiner, samtycken, informationstexter samt att upprätta och anpassa personuppgiftsbiträdesavtal mm. Vi erbjuder även löpande rådgivning som stöd till ett bolags interna dataskyddsombud eller dataskyddsansvarig.

Entreprenadrätt

Abersten erbjuder kvalificerad rådgivning för varje entreprenad, allt ifrån större projekt till småhusentreprenader. Oavsett om du är byggherre, entreprenör eller konsument har vi en djup förståelse för, och kunskap om, alla faser av ditt projekt.  Vi har gedigen erfarenhet av speciallagstiftning, standardavtal och branschdokument som ligger till grund för entreprenadrätten.

Fastighets-, hyres- och miljörätt

Abersten erbjuder våra klienter professionell och lösningsorienterad rådgivning inom hela det fastighets- och miljörättsliga området inklusive hyresrätt, bostadsrätt, arrenderätt och övriga nyttjanderätter. Bland våra klienter återfinns såväl fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som enskilda hyresgäster och fastighetsägare.

Vi bistår även med rådgivning vid konflikter och driver processer i skiljenämnd, domstol samt hyres- och arrendenämnden.

För fastighetsägare eller verksamhetsutövare är vatten- och miljöskydd viktiga områden och Abersten har utöver den interna kompetensen ett nätverk av miljökonsulter och tekniska specialister som vi samarbetar med.

Företagsöverlåtelser och investeringar

Advokatfirman Abersten hanterar regelbundet företagsöverlåtelser, omstruktureringar av bolag eller koncerner, investeringar, nyemissioner, inlösen av aktier och andra former av förändringar i bolags kapitalstrukturer. Företagsöverlåtelser och dessa typer av ärenden, som på engelska benämns mergers and acquisitions eller M&A, är ofta komplexa transaktioner som berör flera olika rättsområden. Det innebär att det ställs höga krav på de juridiska rådgivarna, såväl avseende spetskompetens inom de olika rättsområden som berörs som avseende projektledning och förhandlingserfarenhet i transaktionsprocessen.

Vi har lång erfarenhet av att företräda parter i olika typer av företagsöverlåtelser i många olika branscher. Vi bistår med kvalificerad juridisk rådgivning under hela processen, från strukturering, finansiering till due dilligence, avtalsskriving och tillträde. Vi kan på ett effektivt sätt hjälpa till såväl i stora och komplexa transaktioner, där vi sätter samman en grupp specialister med rätt kompetens, som vid mindre mer traditionella företagsöverlåtelser.

Konkurser och obeståndsrätt

Konkurser och obeståndsrätt är ett av Aberstens centrala arbetsområden. Ett dussintal av firmans advokater är specialister på området och tillhör de främsta inom regionen inom insolvensrätt. I praktiken är merparten av firmans advokater kontinuerligt involverade i uppdrag med konkursförvaltning och företagsrekonstruktion.

Abersten biträder också fordringsägare och gäldenärer i obeståndsrättsliga sammanhang. Abersten åtar sig uppdrag både som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator.

Tvistlösning

Aberstens jurister anlitas frekvent som ombud i domstol, skiljenämnd, hyres- och arrendenämnd och andra forum.

Våra jurister har mångårig erfarenhet av kommersiella tvister inom de flesta verksamhetsområden. Exempelvis anlitas vi ofta som ombud i entreprenadtvister, fastighetstvister, arbetsrättstvister samt tvister som rör bostadsrätt, företagsöverlåtelser, aktieägaravtal etc.

Vi företräder såväl privatpersoner som företag. Kontakta oss i ett tidigt skede av tvisten, på så vis har vi större möjligheter att hjälpa er på ett kostnadseffektivt sätt. Våra jurister är mycket skickliga förhandlare och lyckas i många fall träffa en förlikning med motparten innan tvisten hamnar i domstol.

Offentlig upphandling

Advokatfirman Abersten har lång erfarenhet av rådgivning kopplad till offentlig upphandling. Vi biträder såväl upphandlande enheter som anbudsgivare i upphandlingsrättsliga frågor. Vår kompetens omfattar ärenden rörande koncessioner och andra former av samverkan mellan offentliga och privata aktörer (Public-Private Partnerships), statsstödsregler och de regler som aktualiseras vid deltagande i EU:s strukturfonder. Vi kan erbjuda rådgivning i frågor vid upprättande av förfrågningsunderlag, anbud och avtal och agerar ofta som ombud i både överprövnings- och skadeståndsärenden.

Behöver du vår expertis?

Ta kontakt med oss idag

Tack! Vi har mottagit ditt meddelande
Oops! Something went wrong while submitting the form.