ABERSTEN

Östersund

Abersten

Östersund

På kontoret i Östersund arbetar för närvarande sex advokater och två assistenter. Vi arbetar tätt tillsammans med fokus på att ge våra klienter bästa tänkbara råd. Vi bemannar därför varje uppdrag med den av oss som är bäst lämpad. Under åren har vi utvecklat nära samarbeten med våra klienter, vilket hjälper oss att bättre förstå deras verksamheter och förädla vår rådgivning. Vår strävan är att kontinuerligt utveckla långsiktiga relationer med våra klienter.

Advokaterna har bred och lång erfarenhet av juridiskt arbete inom olika rättsområden, vissa med upp till 25 års erfarenhet av affärsjuridik och konkursförvaltning, brottmål och att biträda privatpersoner och företag i rättsliga frågor. Andra har även mångårig erfarenhet av arbete inom statlig och kommunal förvaltning.

”Vi har därför den kompetens som krävs för att hjälpa både små och stora företag, offentliga uppdragsgivare och privatpersoner med deras juridiska frågor.”

Vårt klientfokus är alltid detsamma, oavsett om det gäller affärsjuridiskt biträde i samband med avtalsskrivning, rörelseöverlåtelser eller tvister, fastighetsrätt, familjerätt, arbetsrätt eller förvaltningsrättsliga ärenden. Vi biträder dagligen i förhandlingar och regelbundet i domstolar över hela landet. Vi åtar oss uppdrag som konkursförvaltare och rekonstruktör samt inom arvs- och familjerätt.

Tveka inte att ta kontakt med oss för att höra om vi kan hjälpa er.

Postadress

Hamngatan 15
831 34 Östersund

Besöksadress
Hamngatan 15

Våra medarbetare

Erik Boberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Entreprenadrätt
– Fastighets-, hyres- och miljörätt
– Brottmål

Erik Vinger Alverlind

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– LVU, LVM och LPT (Socialrätt)
– Vårdnad, boende och umgänge

Fredrik Mörtberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Fastighets-, hyres- och miljörätt

Jeanette Olovsson

Konkurshandläggare/ekonomi
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi
– Administration

Jenny Lindström

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Fastighets- och hyresrätt
– Konkurs- och obeståndsrätt
– Brottmål

Lars Ederwall

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik
– Brottmål
– Ekonomisk familjerätt
– Arvsrätt

Mathilda Bill (fd. Göransson)

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

- Vårdnad, boende och umgänge med barn
- Ekonomisk familjerätt
- Migrationsrätt
- Brottmål
- LVU, LVM och LPT (Socialrätt)

Malin Pettersson

Konkurshandläggare/ekonomi
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi
– Administration

Verksamhetsområden

Affärsjuridik

Affärsjuridiken är ett omfattande område som förutom de affärsjuridiska verksamhetsområden som nämns särskilt här på vår hemsida innehåller t.ex. arbetsrätt, immaterialrätt, IT-rätt, bank- och finansrätt, konkurrensrätt, försäkringsrätt m.m.

En central del av affärsjuridiken är avtalsrätten. Våra jurister arbetar dagligen med olika typer av kommersiella avtal i många olika branscher. Vi hjälper våra klienter med både svenska och internationella avtal och kan bistå i hela processen, såväl med att förhandla, som att ta fram eller granska alla former av kommersiella avtal. Vanligt förekommande avtalstyper är t.ex. distributionsavtal, franchiseavtal, forsknings- och utvecklingsavtal, försäljningsvillkor, inköpsavtal och olika former av samarbetsavtal.

En annan mycket central del av affärsjuridiken är bolagsrätten. Vi arbetar dagligen med frågor som berör aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Det kan röra sig om ägarfrågor, bolagsbildningar, fusioner, ägarförändringar, upplösningar av bolag, omstruktureringar, joint ventures och andra sammanslagningar och alla typer av registreringsärenden vid Bolagsverket. Vi kan exempelvis bistå bolagets ledning med att planera och dokumentera bolagsstyrningen, åta oss uppdrag som särskild granskare eller som ordförande och/eller protokollförare vid bolagsstämmor eller ge råd avseende ägarfrågor och hjälpa till med aktieägaravtal. Vi upprättar incitamentsprogram och lämnar goda råd i samband med investeringar. Vi erbjuder bolagsrättsliga tjänster för alla branscher, såväl för publika som privata bolag, allt från traditionella ägarledda bolag till större bolag.

På Abersten finns såväl jurister som arbetar brett inom affärsjuridik som jurister som är specialister inom ett visst område av affärsjuridiken. Våra klienter inom affärsjuridiken är typiskt sett små och medelstora företag samt myndigheter.

Arbetsrätt

Abersten åtar sig uppdrag åt såväl arbetsgivare som arbetstagare i olika arbetsrättsliga frågor inom både offentlig och privat sektor. Vi upprättar till exempel anställningsavtal och andra avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, inklusive avtal för verkställande direktörer och andra personer i nyckelpositioner.

Abersten bistår också regelmässigt med biträde vid uppsägningar, omorganisationer och andra förändringar till exempel i samband med överlåtelser, inkluderande genomförande av förhandlingar med fackliga organisationer. Vi företräder våra klienter i arbetsrättsliga tvister angående bland annat uppsägningar, överträdelser av konkurrensklausuler och sekretessförbindelser i både allmän domstol och arbetsdomstolen.


Arvsrätt

Abersten hjälper dig att planera och skapa trygghet för framtiden med rådgivning och upprättande eller granskning av handlingar så som äktenskapsförord, samboavtal, testamente, bouppteckningar och arvskifte. Vi bistår dig med juridiskt biträde i alla de frågor som kan uppstå i samband med ett arvskifte eller en arvstvist. Aberstens jurister åtar sig även uppdrag som boutredningsman, testamentsexekutor och skiftesman.

Brottmål

Advokatfirman Abersten har advokater och jurister med omfattande erfarenhet som specialiserat sig på brottmål. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Om du är misstänkt för ett brott har du rätt att begära den advokat som du önskar ska företräda dig och rätt att få känna förtroende för din försvarare. Vi bevakar dina rättigheter gentemot polis, åklagare och domstol. Redan vid din första kontakt med polisen – säg att du vill ha en advokat från Advokatfirman Abersten.

Om du har utsatts för ett brott har du ofta rätt till hjälp av ett målsägandebiträde. Vi är med vid polisförhör, hjälper dig begära skadestånd och är vid din sida under rättegången. Att bli utsatt för ett brott innebär ofta en svår situation och vår ambition är att målsäganden ska känna sig trygg under utredningen och vara väl förberedd inför rättegången. Målsägandebiträde förordnas av tingsrätten efter prövning och som målsägande kan du begära att en viss jurist förordnas.

Dataskyddsfrågor (GDPR)

I en värld som blir alltmer digitaliserad är det viktigt att veta hur man ska navigera i den nya lagstiftningen. Abersten hjälper bolag att implementera GDPR (dataskyddsförordningen) samt anpassa och se över rutiner.

Vi bistår bolag med kartläggning och analys av personuppgiftshantering i syfte att påtala eventuella avvikelser och ge rekommendationer till åtgärder. Vårt arbete består även av att se över och anpassa policys, rutiner, samtycken, informationstexter samt att upprätta och anpassa personuppgiftsbiträdesavtal mm. Vi erbjuder även löpande rådgivning som stöd till ett bolags interna dataskyddsombud eller dataskyddsansvarig.

Ekonomisk familjerätt

Advokatfirman Abersten hjälper dig och din familj med familjerättsliga handlingar genom livets olika faser. Utifrån dina behov bistår vi dig med äktenskapsförord, samboavtal och testamente.

Vi har en gedigen kompetens gällande bodelningsärenden och åtar oss uppdrag som ombud samt som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman genom förordnande av domstol.

Entreprenadrätt

Abersten erbjuder kvalificerad rådgivning för varje entreprenad, allt ifrån större projekt till småhusentreprenader. Oavsett om du är byggherre, entreprenör eller konsument har vi en djup förståelse för, och kunskap om, alla faser av ditt projekt.  Vi har gedigen erfarenhet av speciallagstiftning, standardavtal och branschdokument som ligger till grund för entreprenadrätten.

Fastighets-, hyres- och miljörätt

Abersten erbjuder våra klienter professionell och lösningsorienterad rådgivning inom hela det fastighets- och miljörättsliga området inklusive hyresrätt, bostadsrätt, arrenderätt och övriga nyttjanderätter. Bland våra klienter återfinns såväl fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som enskilda hyresgäster och fastighetsägare.

Vi bistår även med rådgivning vid konflikter och driver processer i skiljenämnd, domstol samt hyres- och arrendenämnden.

För fastighetsägare eller verksamhetsutövare är vatten- och miljöskydd viktiga områden och Abersten har utöver den interna kompetensen ett nätverk av miljökonsulter och tekniska specialister som vi samarbetar med.

Företagsöverlåtelser och investeringar

Advokatfirman Abersten hanterar regelbundet företagsöverlåtelser, omstruktureringar av bolag eller koncerner, investeringar, nyemissioner, inlösen av aktier och andra former av förändringar i bolags kapitalstrukturer. Företagsöverlåtelser och dessa typer av ärenden, som på engelska benämns mergers and acquisitions eller M&A, är ofta komplexa transaktioner som berör flera olika rättsområden. Det innebär att det ställs höga krav på de juridiska rådgivarna, såväl avseende spetskompetens inom de olika rättsområden som berörs som avseende projektledning och förhandlingserfarenhet i transaktionsprocessen.

Vi har lång erfarenhet av att företräda parter i olika typer av företagsöverlåtelser i många olika branscher. Vi bistår med kvalificerad juridisk rådgivning under hela processen, från strukturering, finansiering till due dilligence, avtalsskriving och tillträde. Vi kan på ett effektivt sätt hjälpa till såväl i stora och komplexa transaktioner, där vi sätter samman en grupp specialister med rätt kompetens, som vid mindre mer traditionella företagsöverlåtelser.

Konkurser och obeståndsrätt

Konkurser och obeståndsrätt är ett av Aberstens centrala arbetsområden. Ett dussintal av firmans advokater är specialister på området och tillhör de främsta inom regionen inom insolvensrätt. I praktiken är merparten av firmans advokater kontinuerligt involverade i uppdrag med konkursförvaltning och företagsrekonstruktion.

Abersten biträder också fordringsägare och gäldenärer i obeståndsrättsliga sammanhang. Abersten åtar sig uppdrag både som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator.

LVU, LVM och LPT (Socialrätt)

Alla som blir föremål för tvångsvård har rätt till ett offentligt biträde. Vi åtar oss regelbundet uppdrag som offentligt biträde i mål enligt lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Vid ett förordnande genom förvaltningsrätten ersätts vårt arbete av staten.

Offentlig upphandling

Advokatfirman Abersten har lång erfarenhet av rådgivning kopplad till offentlig upphandling. Vi biträder såväl upphandlande enheter som anbudsgivare i upphandlingsrättsliga frågor. Vår kompetens omfattar ärenden rörande koncessioner och andra former av samverkan mellan offentliga och privata aktörer (Public-Private Partnerships), statsstödsregler och de regler som aktualiseras vid deltagande i EU:s strukturfonder. Vi kan erbjuda rådgivning i frågor vid upprättande av förfrågningsunderlag, anbud och avtal och agerar ofta som ombud i både överprövnings- och skadeståndsärenden.

Tvistlösning

Aberstens jurister anlitas frekvent som ombud i domstol, skiljenämnd, hyres- och arrendenämnd och andra forum.

Våra jurister har mångårig erfarenhet av kommersiella tvister inom de flesta verksamhetsområden. Exempelvis anlitas vi ofta som ombud i entreprenadtvister, fastighetstvister, arbetsrättstvister samt tvister som rör bostadsrätt, företagsöverlåtelser, aktieägaravtal etc.

Vi företräder såväl privatpersoner som företag. Kontakta oss i ett tidigt skede av tvisten, på så vis har vi större möjligheter att hjälpa er på ett kostnadseffektivt sätt. Våra jurister är mycket skickliga förhandlare och lyckas i många fall träffa en förlikning med motparten innan tvisten hamnar i domstol.

Vårdnad, boende och umgänge

Efter en separation där det finns gemensamma barn ställs föräldrarna ofta inför frågan om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild, om barnen ska bo växelvis eller hos ena föräldern och hur formerna för umgänge ska se ut. Om ni inte kommer överens kan det vara bra att anlita ett ombud. Advokatfirman Abersten har mångårig erfarenhet av att biträda klienter i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Vi hjälper klienter med rådgivning och som ombud i process vid domstol.

Vid vårdnadstvist har du ofta rätt att nyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. I vissa fall kan man beviljas rättshjälp av staten. Vi hjälper dig att ansöka om dessa ersättningsformer.

Behöver du vår expertis?

Ta kontakt med oss idag

Tack! Vi har mottagit ditt meddelande
Oops! Something went wrong while submitting the form.