ABERSTEN

Sundsvall

Abersten

Sundsvall

På kontoret i Sundsvall arbetar för närvarande fyra advokater, en biträdande jurist och två assistenter. Tillsammans har vi mycket bred och lång erfarenhet av juridiskt arbete inom de flesta verksamhetsområden.

Vi åtar oss uppdrag både för privatpersoner och företag inom bland annat brottmål och familjerättsliga ärenden såsom vårdnad, boende och umgänge samt affärsjuridik, konkurser, kommersiella tvister m.m.

Våra medarbetare är lyhörda och gör alltid sitt yttersta för att hjälpa våra klienter att hitta lösningar på juridiska problem. Merparten av våra företagsklienter har vi jobbat med under många år och vi fungerar ofta som ett juridiskt bollplank i deras dagliga verksamhet.

Vi strävar efter att våra klienter ska känna att de kan vända sig till oss i stort och smått. – Vi är endast ett samtal bort!

”Vi är endast ett samtal bort!”
Postadress

Box 80
851 02 Sundsvall

Besöksadress
Kyrkogatan 16B
Kontakt
060-61 29 66

Våra medarbetare

Madeleine Tell

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Brottmål
– Tvistlösning

Oscar Sundholm

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt
– Tvistlösning

Peter Thoms

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik

Pontus Sjölund

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

- Brottmål
- Vårdnad, boende och umgänge
- Personskadereglering

Elin Palm Rydenhag

Biträdande jurist
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt

Maria Lindfors

Konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Lönegarantihandläggning
– Administration

Verksamhetsområden

Affärsjuridik

Affärsjuridiken är ett omfattande område som förutom de affärsjuridiska verksamhetsområden som nämns särskilt här på vår hemsida innehåller t.ex. arbetsrätt, immaterialrätt, IT-rätt, bank- och finansrätt, konkurrensrätt, försäkringsrätt m.m.

En central del av affärsjuridiken är avtalsrätten. Våra jurister arbetar dagligen med olika typer av kommersiella avtal i många olika branscher. Vi hjälper våra klienter med både svenska och internationella avtal och kan bistå i hela processen, såväl med att förhandla, som att ta fram eller granska alla former av kommersiella avtal. Vanligt förekommande avtalstyper är t.ex. distributionsavtal, franchiseavtal, forsknings- och utvecklingsavtal, försäljningsvillkor, inköpsavtal och olika former av samarbetsavtal.

En annan mycket central del av affärsjuridiken är bolagsrätten. Vi arbetar dagligen med frågor som berör aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Det kan röra sig om ägarfrågor, bolagsbildningar, fusioner, ägarförändringar, upplösningar av bolag, omstruktureringar, joint ventures och andra sammanslagningar och alla typer av registreringsärenden vid Bolagsverket. Vi kan exempelvis bistå bolagets ledning med att planera och dokumentera bolagsstyrningen, åta oss uppdrag som särskild granskare eller som ordförande och/eller protokollförare vid bolagsstämmor eller ge råd avseende ägarfrågor och hjälpa till med aktieägaravtal. Vi upprättar incitamentsprogram och lämnar goda råd i samband med investeringar. Vi erbjuder bolagsrättsliga tjänster för alla branscher, såväl för publika som privata bolag, allt från traditionella ägarledda bolag till större bolag.

På Abersten finns såväl jurister som arbetar brett inom affärsjuridik som jurister som är specialister inom ett visst område av affärsjuridiken. Våra klienter inom affärsjuridiken är typiskt sett små och medelstora företag samt myndigheter.

Brottmål

Advokatfirman Abersten har advokater och jurister med omfattande erfarenhet som specialiserat sig på brottmål. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Om du är misstänkt för ett brott har du rätt att begära den advokat som du önskar ska företräda dig och rätt att få känna förtroende för din försvarare. Vi bevakar dina rättigheter gentemot polis, åklagare och domstol. Redan vid din första kontakt med polisen – säg att du vill ha en advokat från Advokatfirman Abersten.

Om du har utsatts för ett brott har du ofta rätt till hjälp av ett målsägandebiträde. Vi är med vid polisförhör, hjälper dig begära skadestånd och är vid din sida under rättegången. Att bli utsatt för ett brott innebär ofta en svår situation och vår ambition är att målsäganden ska känna sig trygg under utredningen och vara väl förberedd inför rättegången. Målsägandebiträde förordnas av tingsrätten efter prövning och som målsägande kan du begära att en viss jurist förordnas.

Konkurser och obeståndsrätt

Konkurser och obeståndsrätt är ett av Aberstens centrala arbetsområden. Ett dussintal av firmans advokater är specialister på området och tillhör de främsta inom regionen inom insolvensrätt. I praktiken är merparten av firmans advokater kontinuerligt involverade i uppdrag med konkursförvaltning och företagsrekonstruktion.

Abersten biträder också fordringsägare och gäldenärer i obeståndsrättsliga sammanhang. Abersten åtar sig uppdrag både som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator.

LVU, LVM och LPT (Socialrätt)

Alla som blir föremål för tvångsvård har rätt till ett offentligt biträde. Vi åtar oss regelbundet uppdrag som offentligt biträde i mål enligt lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Vid ett förordnande genom förvaltningsrätten ersätts vårt arbete av staten.

Tvistlösning

Aberstens jurister anlitas frekvent som ombud i domstol, skiljenämnd, hyres- och arrendenämnd och andra forum.

Våra jurister har mångårig erfarenhet av kommersiella tvister inom de flesta verksamhetsområden. Exempelvis anlitas vi ofta som ombud i entreprenadtvister, fastighetstvister, arbetsrättstvister samt tvister som rör bostadsrätt, företagsöverlåtelser, aktieägaravtal etc.

Vi företräder såväl privatpersoner som företag. Kontakta oss i ett tidigt skede av tvisten, på så vis har vi större möjligheter att hjälpa er på ett kostnadseffektivt sätt. Våra jurister är mycket skickliga förhandlare och lyckas i många fall träffa en förlikning med motparten innan tvisten hamnar i domstol.

Vårdnad, boende och umgänge

Efter en separation där det finns gemensamma barn ställs föräldrarna ofta inför frågan om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild, om barnen ska bo växelvis eller hos ena föräldern och hur formerna för umgänge ska se ut. Om ni inte kommer överens kan det vara bra att anlita ett ombud. Advokatfirman Abersten har mångårig erfarenhet av att biträda klienter i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Vi hjälper klienter med rådgivning och som ombud i process vid domstol.

Vid vårdnadstvist har du ofta rätt att nyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. I vissa fall kan man beviljas rättshjälp av staten. Vi hjälper dig att ansöka om dessa ersättningsformer.

Personskadereglering

Den som i samband med till exempel en trafikolyckshändelse har blivit skadad har rätt till ersättning för sin personskada. Det är många gånger svårt att veta vilken ersättning man har rätt till, vilka rättigheter man har mot ett försäkringsbolag och vad man kan göra om man inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut.

Vi hjälper dig med skaderegleringen. Vanligtvis har den skadelidande rätt till gratis advokat om det är fråga om en personskada i trafiken, eller om någon bedömts som skadeståndsskyldig mot dig.

Företagsöverlåtelser och investeringar

Advokatfirman Abersten hanterar regelbundet företagsöverlåtelser, omstruktureringar av bolag eller koncerner, investeringar, nyemissioner, inlösen av aktier och andra former av förändringar i bolags kapitalstrukturer. Företagsöverlåtelser och dessa typer av ärenden, som på engelska benämns mergers and acquisitions eller M&A, är ofta komplexa transaktioner som berör flera olika rättsområden. Det innebär att det ställs höga krav på de juridiska rådgivarna, såväl avseende spetskompetens inom de olika rättsområden som berörs som avseende projektledning och förhandlingserfarenhet i transaktionsprocessen.

Vi har lång erfarenhet av att företräda parter i olika typer av företagsöverlåtelser i många olika branscher. Vi bistår med kvalificerad juridisk rådgivning under hela processen, från strukturering, finansiering till due dilligence, avtalsskriving och tillträde. Vi kan på ett effektivt sätt hjälpa till såväl i stora och komplexa transaktioner, där vi sätter samman en grupp specialister med rätt kompetens, som vid mindre mer traditionella företagsöverlåtelser.

Behöver du vår expertis?

Ta kontakt med oss idag

Tack! Vi har mottagit ditt meddelande
Oops! Something went wrong while submitting the form.