Rörfokus Gävle AB (uppdaterad 2024-06-25)

Gävle TR beslutade den 13 juni om företagsrekonstruktion för Rörfokus Gävle AB, 556394-2027, ("Bolaget") varvid Björn Myhrberg vid Advokatfirman Abersten utsågs till rekonstruktör ("Rekonstruktionsbeslutet").

Bolaget ingår i en koncern under koncernmoderbolaget Rörfokus Holding AB (”Rörfokus Holding” respektive "Koncernen"). I Koncernen ingår också Bolagets systerbolag Rörfokus E-handel AB (”Rörfokus E-handel”) och Trebo Fastigheter AB (”Trebo Fastigheter”).

Trebo Fastigheter är sedan den 20 juni 2024 föremål för företagsrekonstruktion med Björn Myhrberg som rekonstruktör, se särskild informationssida om Trebo Fastigheters rekonstruktion här.

Historiskt har Bolaget främst varit en VVS-entreprenör, men under senare år har Bolagets verksamhet breddats till att också omfatta byggnadsentreprenader och plattsättning. Kunder är såväl externa entreprenörer och fastighetsägare, som andra bolag i Koncernen.

Information till Bolagets leverantörer och övriga borgenärer

Borgenärssammanträde i rekonstruktionen äger rum den 26 juni 2024 kl. 09:00-11:00 i Sal 3 hos Gävle tingsrätt. Borgenärers närvaro vid borgenärssammanträdet är frivillig och påverkar inte borgenärs rätt till betalning vid eventuell skulduppgörelse eller konkurs. Rekonstruktörens underrättelse till Bolagets kända borgenärer framgår av Bilaga 1.

Inför borgenärssammanträdet har Bolaget och rekonstruktören tagit fram en preliminär rekonstruktionsplan som framgår av Bilaga 2.

Bolaget kommer under rekonstruktionsperioden att driva verksamheten vidare. Fortsatta inköp av Bolaget får endast ske efter rekonstruktörens uttryckliga godkännande eller mot kontant betalning. För varor som Bolaget efter rekonstruktörens godkännande mottagit efter tidpunkten för Rekonstruktionsbeslutet samt tjänster som med rekonstruktörens godkännande utförts därefter utgår alltså betalning mot kontantfaktura eller förskott a conto. Det är därför angeläget att fakturor utställs omgående i samband med leveranser eller utförande av tjänster till Bolaget under rekonstruktionsperioden. Kredit med åtföljande förmånsrätt under rekonstruktionen kommer som utgångspunkt inte att beviljas, såvida inte särskilda skäl finns, och blir endast gällande under förutsättning att sådant avtal först har accepterats av rekonstruktören. Accept ges i förekommande fall i skriftlig form eller via ett otvetydigt e-postmeddelande.

Bolaget får inte betala skulder som uppkommit före Rekonstruktionsbeslutet. Om någon borgenär mottar betalning från Bolaget under rekonstruktionen avser betalningen alltså tjänster eller varor som levererats efter Rekonstruktionsbeslutet och sådan betalning får inte avräknas mot skulder som uppkommit före Rekonstruktionsbeslutet. Leverantörer eller andra som har fordringar mot Bolaget får inte heller säga upp eller avstå från att prestera i enlighet med sina avtal med Bolaget med anledning av rekonstruktionen. Observera också att kvittning med eventuellt erhållet förskottsbelopp som betalas till leverantör under rekonstruktionsperioden inte får ske mot fordringar som uppstått före Rekonstruktionsbeslutet.

Information om företagsrekonstruktionen kommer löpande att publiceras på denna hemsida. Rekonstruktören nås lättast på konkurser@abersten.com alternativt på telefon 026-12 26 20.

No items found.

Kontakt

Björn Myhrberg
Advokat och delägare