Trebo Fastigheter AB (uppdaterad 2024-07-09)

Gävle TR beslutade den 20 juni om företagsrekonstruktion för Trebo Fastigheter AB, 556778-5596, ("Bolaget") varvid Björn Myhrberg vid Advokatfirman Abersten utsågs till rekonstruktör ("Rekonstruktionsbeslutet").

Bolaget ingår i en koncern under koncernmoderbolaget Rörfokus Holding AB (”Rörfokus Holding” respektive "Koncernen"). I Koncernen ingår också Bolagets systerbolag Rörfokus E-handel AB (”Rörfokus E-handel”) och Rörfokus Gävle AB (”Rörfokus Gävle”). Rörfokus Gävle är sedan den 13 juni 2024 föremål för företagsrekonstruktion med Björn Myhrberg som rekonstruktör, se särskild informationssida om Rörfokus Gävles rekonstruktion här.

Bolagets verksamhet består huvudsakligen i att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Bolaget har inga anställda. Fastighetsbeståndet består för närvarande av 8 hyresfastigheter belägna i Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland, med totalt 165 hyreslägenheter. Därtill äger Bolaget ytterligare fastigheter där utvecklingsprojekt drivits för att bygga ytterligare hyresfastigheter, med i första hand bostadshyresrätter. För närvarande pågår dock inga byggnationer inom ramen för utvecklingsprojekten.

Mer information om fastigheterna och utvecklingsprojekten finns på Bolagets hemsida www.trebo.se.

Anbudsförfarande för Bolagets fastigheter

Bolaget inbjuder till anbudsförfarande för alla eller vissa av sina fastigheter. Ett första preliminärt anbudsunderlag för anbudsförfarandet framgår av Bilaga 1. Intresserade ombedes i första hand ta kontakt med Bolagets ställföreträdare Mattias Wallin, vars kontaktuppgifter framgår i anbudsunderlaget.

Information till Bolagets leverantörer och övriga borgenärer

Borgenärssammanträde i rekonstruktionen äger rum den 10 juli 2024 kl. 10:00-12:00 i Sal 2 hos Gävle tingsrätt. Vänligen observera att salen och sluttiden är preliminära. Borgenärers närvaro vid borgenärssammanträdet är frivillig och påverkar inte borgenärs rätt till betalning vid eventuell skulduppgörelse eller konkurs.

Inför borgenärssammanträdet har Bolaget och rekonstruktören tagit fram en preliminär rekonstruktionsplan som framgår av Bilaga 2.

Bolaget kommer under rekonstruktionsperioden att driva verksamheten vidare. Fortsatta inköp av Bolaget får endast ske efter rekonstruktörens uttryckliga godkännande eller mot kontantbetalning. För varor som Bolaget efter rekonstruktörens godkännande mottagit efter tidpunkten för Rekonstruktionsbeslutet samt tjänster som med rekonstruktörens godkännande utförts därefter utgår alltså betalning mot kontantfaktura eller förskott a conto. Det är därför angeläget att fakturor utställs omgående i samband med leveranser eller utförande av tjänster till Bolaget under rekonstruktionsperioden. Kredit med åtföljande förmånsrätt under rekonstruktionen kommer som utgångspunkt inte att beviljas, såvida inte särskilda skäl finns, och blir endast gällande under förutsättning att sådant avtal först har accepterats av rekonstruktören. Accept ges i förekommande fall i skriftlig form eller via ett otvetydigt e-postmeddelande.

Bolaget får inte betala skulder som uppkommit före Rekonstruktionsbeslutet. Om ni mottar betalning från Bolaget under rekonstruktionen avser betalningen alltså tjänster eller varor som levererats efter Rekonstruktionsbeslutet och sådan betalning får inte avräknas mot skulder som uppkommit före rekonstruktionsbeslutet. Leverantörer eller andra som har fordringar mot Bolaget får inte heller säga upp eller avstå från att prestera i enlighet med sina avtal med Bolaget med anledning av rekonstruktionen. Observera också att kvittning med eventuellt erhållet förskottsbelopp som betalas till leverantör under rekonstruktionsperioden inte får ske mot fordringar som uppstått före Rekonstruktionsbeslutet.

Information till hyresgäster i Bolagets fastigheter

Bolagets verksamhet kommer under rekonstruktionsperioden att drivas vidare som vanligt. Hyra erläggs på samma sätt som tidigare. Frågor om din bostad, hyra eller rekonstruktionen hanteras av Bolaget som du når via samma kontaktuppgifter som tidigare, dvs. i första hand genom www.trebo.se.

Information om företagsrekonstruktionen kommer löpande att publiceras på denna hemsida. Rekonstruktören nås lättast på konkurser@abersten.com alternativt på telefon 026-12 26 20.

No items found.

Kontakt

Björn Myhrberg
Advokat och delägare