Flexiwaggon AB i konkurs

FlexiwaggonAB (publ), 556586-7925 försattes i konkurs vid Östersunds tingsrätt 2024-02-15. Bolagethar utvecklat och innehar patent på Flexiwaggon, en järnvägsvagn med svängbarkorg och egen ramp på vilken lastbilar kör på och av längs järnväg. En vagn harbyggts och är i det närmaste klar inför ansökan om typgodkännande.

Konkursboetinfordrar anbud på vagnen och immateriella rättigheter mm. Anbud kan lämnas påall egendom eller del därav. Anbud skall skriftligen via email, lars.ederwall@abersten.com  vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 27mars 2024. Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätt att sälja egendomen underhand innan anbudstidens utgång.  

Förytterligare information kontakta konkursförvaltaren Lars Ederwall.

No items found.

Kontakt

No items found.